Suy diễn logic – Yếu tố cần thiết của điều tra

Trong tất cả các tình huống, suy diễn, suy luận luôn là hành động phán đoán ban đầu. Nó giúp thám tử tìm ra mấu chốt của vấn đề, sự việc. Suy diễn logic sẽ giúp cuộc điều tra đi đúng hướng, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Suy diễn logic - Yếu tố cần thiết của điều tra
Suy diễn logic – Yếu tố cần thiết của điều tra

Suy diễn lôgic, lập luận bằng suy diễn hay suy diễn là lập luận mà trong đó kết luận được rút ra từ các sự kiện được biết trước theo kiểu: nếu các tiền đề là đúng thì kết luận phải đúng. Nghĩa là các sự kiện cho trước đòi hỏi rằng kết luận là đúng.

Kiểu lập luận này khác với lập luận loại suy và lập luận quy nạp. Trong đó các tiền đề có thể tiên đoán một xác suất cao của kết luận nhưng không đảm bảo kết luận là đúng.

Suy diễn còn được định nghĩa là kiểu suy luận từ trường hợp tổng quát hơn tới trường hợp cụ thể hơn, hay là suy luận mà trong đó kết luận có độ xác tính ngang bằng với các tiền đề.

Các luận cứ suy diễn có thể có hiệu lực hoặc không có hiệu lực. Các luận cứ có hiệu lực tuân theo các quy tắc đã định trước. Đối với tính hiệu lực, việc các quy tắc định trước đúng hay sai không được xét đến. Do đó, các kết luận có hiệu lực không nhất thiết là kết luận đúng. Và các kết luận không có hiệu lực có thể không sai.

Tham khảo tại: Công ty thám tử

Khi một luận cứ vừa có hiệu lực vừa đúng, nó được coi là có cơ sở (sound). Khi nó có hiệu lực, nhưng không đúng, nó được coi là không có cơ sở.